sâmbătă, 22 august 2015

Haine coreene, la Muzeul de Artă Populara


30 de creatii au putut fi admirate pana pe 30 noiembrie 2014.


Expoziţie inedită la Muzeul de Artă din Constanţa: 30 de costume tradiţionale coreene au putut  fi admirate acolo până pe 30 noiembrie 2014.
Scopul acestei expoziţii este de a promova cultura coreeană prin prezentarea costumelor de curte din perioada Dinastiei Joseon, din secolele XIV-XVIIII. Această dinastie a pus bazele normelor culturale, limbii coreene şi atitudinii faţă de problemele moderne.
Creaţiile aparţin unei artiste din Coreea care, în doar câteva luni a reuşit să creeze 30 de reproduceri fidele a costumelor purtate în acea perioadă.
Cerasela Dobrinescu, şef Secţia Patrimoniu, Muzeul de Artă Populară: "Sunt diferite piese realizate din materiale noi, materiale fastuoase, păstrând, totuşi, croiul şi modelele din perioadele respective. Ele sunt etalate în funcţie de diferite zone ale Coreei şi pe diferite categorii de vâsrtă, stare socială, costume ceremoniale, avem chiar două costume complet accesorizate de mire şi mireasă."
Sursa articol click aici

Coreenii îşi păstrează tradiţiile şi acordă o atenţie deosebită obiceiurilor naţionale. Ei poartă hanbokul la sărbătorile în familie, dar şi la festivalurile dedicate acestui costum tradiţional şi nu numai. Hanbokul a devenit cunoscut la noi prin dramele coreene care se difuzează la posturile tv din ţară. Datorită acestor drame, valul coreean a luat un avânt considerabil şi tot mai multă lume doreşte să intre în legătură cu această cultură, inclusiv să-şi achiziţioneze un hanbok (fac şi eu parte din această categorie). Există, în Coreea de Sud, peste 50,000 de producători, câteva festivaluri şi târguri cu vânzare care promovează acest frumos costum care se numeşte hanbok. Koreans keep their traditions and pays special attention to national customs. They wear hanbok at family celebrations, and festivals dedicated to this traditional costume and more. Hanbok has become known to us through Korean dramas are broadcast TV stations in the country. Because of these dramas, Korean wave soared significantly and more people want to connect with this culture, including to purchase a hanbok (I'm doing in this category). There, in South Korea, more than 50,000 producers, several fairs and festivals to promote this beautiful costume that is called hanbok.
Hanbokul este purtat atât de bărbaţi, cât şi de femei, acesta variind în funcţie de sex, vârstă, perioada anului, statut social şi tipul de eveniment la care este purtat. Deşi în limba coreeană cuvântul hanbok literalmente înseamnă „haină de origine coreeană”, astăzi, termenul desemnează îmbrăcămintea tradiţională din timpul dinastiei Joseon şi este purtată de sărbători şi la festivalurile tradiţionale. Hanbokul este caracterizat de culori vii şi linii simple, fără buzunare. Din motive practice, hanbokul modern a trecut prin schimbări majore de-a lungul secolului 20 şi nu mai seamănă exact cu cel din dinastia Joseon. Primele însemnări în care este menţionat hanbokul, le găsim în Antichitate, în perioada timpurie a Celor Trei Regate (sec. 3 î.Hr.). Există picturi murale din timpul regatului Goguryeo care înfăţişează design-ul de bază al hanbokului. Hanbokul îşi are originile în stilul hainelor purtate de nomazii scito-siberieni din nordul Asiei. Reflectând originile nomade din nordul Asiei, hanbokul a fost creat pentru a facilita deplasarea dintr-un loc în altul Hanbokul este format din două piese vestimentare, fără nasturi sau buzunare, fiind strâns cu ajutorul unui cordon. În mod tradiţional, bărbaţii purtau „jeogori” (vestă),  „baji” (pantaloni) şi „durumagi” (manta) cu o pălărie, centură şi pantofi. Hanbok is worn both by men and women, it varies according to sex , age, time of year , status and type of event that is worn . Although Korean hanbok word literally means " Korean clothing home " today , the term designates traditional clothes during Joseon Dynasty and is worn on holidays and traditional festivals . Hanbok is characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. For practical reasons, modern hanbok has undergone major changes during the 20th century and no longer resembles exactly the Joseon Dynasty . The first notes that mentioned hanbok , we find in antiquity, in the early period of the Three Kingdoms (sec. 3 BC). There during the Goguryeo murals depicting the basic design of hanbok . Hanbok has its origins in clothing style worn by Scythian - Siberian nomads in northern Asia. Reflecting nomadic origins in northern Asia, hanbok was designed to facilitate the movement from one place to another. Hanbok consists of two pieces of clothing without buttons or pockets closely with a cord . Traditionally, men wore " jeogori " (West) , " Baji " ( pants ) and " durumagi " ( jacket ) with a hat, belt and shoes.
Costumul feminin este format din „jeogori” (vesta) cu două panglici lungi legate în aşa fel încât să formeze un „otogoreum” (buclă), o fustă  cu talie înaltă numită „chima”, „beoseon” (şosete albe de bumbac) şi pantofi care seamănă foarte mult cu balerinii pe care îi purtăm în zilele noastre. Hanbokul şi-a păstrat structura de-a lungul timpului şi doar jeogori-ul a suferit unele schimbări în  timpul dinastiei Joseon: a devenit tot mai strâmt şi scurt. Din cauza războaielor şi perioadelor grele din punct de vedere economic care au dominat ultimii ani ai dinastiei Joseon, jeogori-ul feminin s-a scurtat atât de mult încât de abia mai acoperea sânii, iar femeile au fost nevoite să poarte o altă piesă vestimentară pe dedesupt, numită heoritti. Femeile de rând şi cele sărace renunţau la acestă piesă vestimentară şi mergeau cu sânii la vedere pentru a arăta că au născut un fiu. Culorile hanbokului jucau un rol important în evidenţierea statutului social al celui care îl purta. Albul era cea mai răspândită culoare printre oamenii de rând şi simboliza puritatea şi modestia. Aceştia mai puteau purta şi nuanţe mai şterse de roz, verde deschis şi gri. Roşul simboliza norocul şi bogăţia şi era folosit mai ales în costumaţia feminină. Indigo, culoarea fidelităţii, era purtat de femeile şi de oficialii de la curtea regală, iar galbenul care semnifica centrul universului, era purtat de familia regală. Oficialii şi oamenii de rang înalt purtau haine ţesute din mătase (iarna) şi din pânză fină şi rezistentă extrasă dintr-o urzică chinezească (vara). Grosul populaţiei purta haine din fibră de cânepă (vara)  şi din bumbac (iarna), deoarece aceste plante erau mai uşor de cultivat şi, implicit, mai ieftine.   Gwanbok este un termen de origine coreeană care se referă la veşmintele purtate de oficialii guvernului. În perioada regatului Silla s-au adoptat costumele oficiale ale dinastiei Tang, iar Goguryeo le adoptă pe cele ale dinastiei mongole Yuan. În perioada Joseon au fost adoptate robele oficiale ale dinastiei Ming. Se diferenţiau câteva tipuri de gwanbok în funcţie de statutul social, rang şi evenimentul pentru care era purtat cum ar fi jobok, jebok, sanbok,gongbok, yungbok şi gungbok.    Yungbok-ul era uniforma ofiţerilor de armată. După prima jumătate a secolului 20, Coreea renunţă la constumele tradiţionale şi adoptă moda din occident. De pe 11 până pe 13 septembrie Coreea îmbracă haine de sărbătoare (adica hanokul) şi sărbătoreşte Chuseok-ul sau  Sărbătoarea Recoltei. Această sărbătoare este asemănătoare cu Ziua Recunoştinţei la americani. Coreenii sărbătoresc împreună cu cei dragi şi aduc mulţumire strămoşilor pentru recolta bogată din acest an. Este ocazia perfectă de a purta hanbok-ul şi de a participa la felurite evenimente culturale. Să le urăm şi noi un Chuseok fericit! Şi acum imagineză-ţi că ai la dispoziţie o garderobă numai cu hanbokuri. Ce materiale şi culori ţi-ar plăcea cel mai mult să porţi? Ai purta un hanbok modern sau unul de pe timpul dinastiei Joseon? Pune-ţi imaginaţia la înceracare şi scrie-mi într-un comment cum ar arăta hanbokul pe care ai vrea să-l porţi Female costume consists of " jeogori " ( vest ) with two long ribbons tied in such a way as to form a " otogoreum " ( loop ), a high-waisted skirt called "chemistry ", " beoseon " ( white cotton socks ) and shoes that closely resembles that dancers wear them nowadays. Hanbok kept structure over time and the only jeogori suffered some changes during the Joseon Dynasty : has become increasingly tight and short . Due to wars and periods of economic heavy that dominated the last years of the Joseon Dynasty , the female jeogori shortened so much that barely covered her breasts , and women were forced to wear a different piece of clothing underneath , heoritti called . Women of all those poor abandoned this piece of clothing and go topless to show that they have a son . Hanbok colors played an important role in highlighting the social status of the person who wore it . White was the most popular color among the common people and symbolize purity and modesty . They also could wear and deleted shades of pink, green and gray. Red symbolizes luck and wealth , and was used mainly in female costume . Indigo , the color fidelity was worn by women and royal court officials , and yellow signifying center of the universe , was worn by the royal family . Senior officials and people wore woven silk ( winter ) and fine linen and resistant extracted from a Chinese nettle (summer) . The bulk of the population wear hemp fiber (summer ) and cotton ( winter ) because these plants were easy to grow and therefore cheaper.   Gwanbok home is a Korean term that refers to garments worn by government officials . During the Silla kingdom have adopted official costumes Tang and Goguryeo adopt those of the Mongol Yuan Dynasty . During the Joseon were adopted Ming Dynasty official robes . Distinguish several types of gwanbok by social status, rank and the event which was worn like jobok , jebok , sanbok , gongbok , yungbok and gungbok .   Yungbok was the uniform of army officers . After the first half of the 20th century , Korea renounces traditional constumele adopted Western fashion . From 11 to September 13 Korean dress robes (ie Hanok ) and celebrating Chuseok or the Harvest Festival . This celebration is similar to the American Thanksgiving . Koreans celebrate with loved ones and give thanks to ancestors for the abundant harvest this year. It's the perfect opportunity to wear the hanbok and participate in various cultural events. And wish them happy Chuseok November 1st ! Now magine that you have available a dressing hanbokuri only . What materials and colors would you most like to wear ? You wear a modern hanbok or one of the Joseon Dynasty ? Put your imagination to înceracare and write me a comment like hanbok show that you like to wear

In continuare cateva poze cu haine traditionale sud-coreene!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.