marți, 10 februarie 2015

Han style/ Stilul Han
Asian countries have been doing exchanges through culture and trade throughout history. Trends spread throughout the region at an incredibly fast rate. The 80's were a time for “Hong Kong Noir” while the 90's were more an age of Japanese animation. The 2000s have seen a sharp rise in the popularity of Korean culture, with music and dramas hitting all the right notes.
Țările asiatice au făcut schimb prin cultură și comerț de-a lungul istoriei. Tendințele răspânditu-se în întreaga regiune într-un ritm incredibil de rapid. În anii 80 a fost timpul pentru "Hong Kong Noir", în timp ce anii 90 au fost ai vârstei înaintate a animației japoneze. În 2000 s-a înregistrat o creștere bruscă în popularitate a culturii coreene, cu muzica si dramele, atingând cele mai bune note.
Interest in Korea, triggered by the success of leading Korean dramas and popular music, continues to escalated to include a host of other aspects of Korean culture, such as hangeul (Korean alphabet), hansik (Korean food), hanbok (traditional Korean clothing), hanok (traditional Korean houses), hanji (traditional Korean paper), as well as Korean music. In Korea, the aforementioned six cultural symbols are collectively referred to as “Han Style”. 
Interesul de Coreea, declanșat de succesul conducerii dramelor coreene și muzica traditională, continuă să fie luat cu asalt pentru a include o serie de alte aspecte ale culturii coreene, cum ar fi Hangeul (alfabet coreean), hansik (mâncare coreeană), hanbok (îmbrăcăminte tradițională coreeană) , Hanok (case tradiționale coreene), hanji (hârtie tradițională coreeană), precum și muzica coreeană. În Coreea, cele menționate mai sus, cele șase simbolurile culturale sunt denumite în mod colectiv „Stilul Han”("Style Han").
The Korean Wave that swept its way through Asia starting with dramas and popular music is now achieving even far greater appeal in the international market. As it continues to evolve it enriches the image of Han Style. 
Valul Coreean care și-a creat drumul prin Asia începând cu dramele și muzica tradițională, acum realizarea un succes mult mai mare pe piața internațională. După cum continuă să evolueze îmbogățește imaginea Stilului Han.
Hangeul: The Korean alphabet, a very scientific writing system that has been designated by UNESCO as an important part of the Memory of the World Heritage. As a result of the Korean Wave and Korea 's economic prosperity, the desire to learn hangeul and the Korean language is exploding.
Hangúl: alfabetul coreean, un sistem de scriere foarte științific care a fost desemnat de către UNESCO ca parte importantă a Memoriei a Patrimoniului Mondial. Ca urmare a „Valului coreean  și a prosperității economice Coreene, dorința de a învăța hangúl și limba coreeană explodează.
Hansik: Korean food continues to gain popularity throughout the world for its incredible health benefits. 
Hansik: mâncarea coreeană continuă să câștige popularitate în întreaga lume pentru beneficiile sale incredibile de sănătate.
Hanbok: The focus of attention when Daejanggeum (Jewel in the Palace), a TV drama on royal court cuisine, became popular in Asia. Modifications of the exquisite colors and designs of the hanbok are also used as motifs in all Korean-style designs.
Hanbok: a atras atenția când Daejanggeum (Bijuteria de la Palat), o dramă TV despre bucătăria regală, a devenit populară în Asia. Scimbarea deosebită a  culorilor și design-ului de hanbok sunt de asemenea folosite ca motive în toate desenele a stilului coreean.
Hanok: Many international visitors are showing interest in the traditional Korean home, hanok as they want to experience ondol, the Korean floor heating system very effective in the cold winter. Ondol is an important aspect of Korea' s unique architectural style, and brought floor heating into vogue globally.
Hanok: Mulți vizitatori internaționali arată interes pentru casa tradițională coreeană, hanok, ei doresc sa experimenteze ondol-ul, sistemul de încălzire prin pardoseală coreean foarte eficientpe timpul frigului iernii. Ondol-ul este un aspect important al stilului arhitectural unic Coreean, și încălzire prin pardoseală adus în modă la nivel global.
Hanji: A traditional form of paper that can last for over one thousand years and is known for its outstanding quality and elegant designs. The paper is drawing attention not only for record-keeping purposes but also for interior decoration and for it’s uses in paper wrapping.
Hanji: O formă tradițională de hârtie care poate dura peste o mie de ani și este cunoscută pentru calitatea sa excepțională și un design elegant. Lucrarea atrage atenția nu numai în scopuri de evidență, ci și pentru decorațiuni interioare și pentru că este utilizăată pentru ambalajul de hârtie.
Hanguk Eumak: Traditional Korean music that has slow-rhythm and sentimental lyrics that epitomize the sad history of Korea. Such unique Korean sentiments had significant influence on Korean popular music and drama and are an important driver of the Korean.
Hanguk Eumak: muzica tradițională coreeană, care are un ritm lent și versuri sentimentale rezumându-se la  istoria tristă a Coreei. Astfel de sentimente coreene unice a avut o influență semnificativă asupra muzici populară coreeană și a teatrului, și sunt un motor important al Coreei.Traducere: Anykutza89
Sursa: english.visitkorea.or.kr


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pastrati un limbaj adecvat. in caz contrar , suntem nevoiti sa stergem mesajul. Va multumim!
Toate articolele de pe acest blog, sunt proprietate ale blogului . Mai putin articolele unde au sursa de legatura.